Figura 14.m – O efeito Kirkendall

O efeito Kirkendall